Preskočiť na obsah

Hlásenie 11. apríla

Zverejnené 11.4.2024.

Kategória
  1. Domov MUDr. Dallosa Moravský Svätý Ján č. 5, prijme do pracovného pomeru opatrovateľku do nepretržitej prevádzky. Podrobné informácie poskytneme priamo v zariadení v pracovné dni od 8.00 do 15.00 hod.
  2. Obec Sekule so sídlom: Sekule č. 570, 908 80 Sekule, v zastúpení: Mgr. Adrianom Krajčírom, starostom obce v zmysle § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ao zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v y h l a s u j e výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Spojenej školy, Sekule 119, 908 80 Sekule s predpokladaným nástupom od 1. júla 2024, prípadne dohodou. Bližšie informácie na stránke obce Sekule, https://obecsekule.sk/wp-content/uploads/dokumenty/vyberove-konania/vyberove-konanie-riaditel-6l0c7a.pdf, prípadne telefonicky na t.č. 034/7770211.