Preskočiť na obsah

Majetok obce

Majetok obce tvoria nehnuteľné veci a hnuteľné veci vrátane finančných prostriedkov, ako aj pohľadávky a iné majetkové práva, ktoré sú vo vlastníctve obce, alebo ktoré nadobudne obec do vlastníctva prechodom z majetku Slovenskej republiky na základe zákona o majetku obcí alebo osobitného predpisu, alebo vlastnou činnosťou.
Majetkom obce sú finančné prostriedky na príslušných účtoch, finančná hotovosť a cenné papiere. Obci môže byť zverený majetok štátu do správy v súlade s platnou právnou úpravou. S majetkom obce sú oprávnení nakladať a hospodáriť:
– obecné zastupiteľstvo
– starosta obce
– rozpočtové organizácie zriadené obcou


Orgány obce a organizácie, ktorých zriaďovateľ je obec, sú povinné hospodáriť s majetkom obce v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia. Pritom sú povinné najmä:
a) majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať
b) chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím
c) používať všetky právne prostriedky, na ochranu majetku vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi
d) viesť majetok v účtovníctve podľa osobitného predpisu.
Správa a údržba majetku obce je povinnosťou orgánov obce a organizácií, ktorým bol zverený do správy, resp. nájmu a je financovaná z rozpočtu obce alebo z prostriedkov subjektov, ktorým bol zverený do správy, resp. nájmu.